Horninové kotvy

Kotvení je další technologií, která má ve stavebnictví široké použití, zejména v oboru zakládání. Uplatňuje se nejen při zajištění stavebních jam, ale i při řešení stability svahů, opěrných stěn, dna podzemních jímek apod. Horninové kotvy slouží k přenosu tahových sil z konstrukce do horninového prostředí. Horninová kotva sestává ze tří hlavních částí: hlavy, táhla a kořene. Tahová síla, vyvozovaná na hlavě kotvy, se přenáší táhlem do kořene, který je injektáží upnut v horninovém prostředí. Velikost tahové síly a směr kotev má vliv na rozložení kotevních sil v hornině a volí se dle konkrétních geotechnických podmínek na základě znalosti statického schématu kotvené konstrukce a konstrukční skladby kotevního svazku.

V předepsané rozteči se provedou vrty pro kotvy a vyplní se cementovou zálivkou. Do takto připravených vrtů se zasunují kotevní táhla a injektážní trubky a zálivka se nechá po stanovenou dobu zatvrdnout. Následně se provede kořen kotvy tlakovou injektáží. Na závěr se táhlo upevní ke kotvenému prvku kotevní hlavou a táhlo se předepne podle požadavku projektu.

Referenční stránka …