Vrtané přípojky a mikrotunely

  • Vrtané přípojky a mikrotunely
  • Odvodňovací vrty
  • Protlaky
  • Studny
  • Vrty na geologický průzkum
  • Vrtání železobetonu

Vrtané přípojky a mikrotunely.
S požadavkem na obnovu inženýrských sítí ve starší a historické zástavbě se začalo využívat kolektorů jako sdružených tras pro vedení inženýrských sítí. Klíčovou otázkou bylo vyřešení způsobu napojení jednotlivých domů na kolektor. Z této potřeby byla vyvinuta technologie vrtných přípojek z kolektoru až do napojovaného domu, která byla poprvé v praxi použita v České republice při výstavbě kolektoru v Českém Krumlově. Tato speciální technologie vrtání pro specifické geologické podmínky je chráněna dvěma průmyslovými vzory. Tuto technologii lze použít v geologickém prostředí štěrkopisků, překázkou není ani železobeton. Technologie zajišťuje provádět dovrchní vrty z ražených kolektorů bez jakéhokoliv nadvýrubu, umožňuje jejich přesné směrování, dokonalé vystrojení a zajištění. Obdobou je způsob provádění mikrotunelů s tím rozdílem, že se nejedná o vrty z kolektoru, ale o vrty z uměle vytvořených prostor (šachta, krátká štola). Vrty jsou vystrojeny podle potřeby vedení příslušné sítě. Jedná se o cílené převážně dovrchní vrty s velkou přesností vyústění o průměru 100 až 440 mm chráněné ocelovou výpažnicí požadovaného průřezu zatahovanou za vrtací hlavu. Vrty jsou prováděny z kolektoru, šachtice nebo krátké štoly. Vrtné zařízení jsme schopni sestavit v prostoru 1,8 x 1,8 x 1,8 m. Dle požadavku jsou vrty zaústěny do cílového místa (komunikace – kopaná jímka, suterén nebo přízemí napojovaného objektu, kabelový kanál apod.) s možností přiblížení se ke stávajícím sítím až do 10 cm. Vypažený vrt se vystrojí požadovaným typem chráničky podle druhu ukládaného média. Výpažnice se postupně stahují a provádí se injektáž vzniklého mezikruží, která chráničku zajistí proti jakémukoliv posunu, zesiluje její odolnost proti deformaci a zaručí její vodotěsnost. Chránička je při vyústění i v kolektoru uzavřena speciálním víkem až do doby vlastního protažení příslušného potrubí či kabelů. Oba konce chráničky jsou geodeticky zaměřeny a do situace vyneseno jejich prostorové umístění, což umožňuje i postupné ukládání sítí v delším časovém horizontu při ponechání dožití sítí stávajících.

Odvodňovací vrty se provádějí za účelem odvodnění stavební jámy, odvodnění podmáčené oblasti, odvedení vody z nepropustných vrstev podzákladí do vrstev propustných (tzv. zasakovací vrty), apod. Ve stavebních jámách bývají odvodňovací vrty často doprovázeny čerpacími studnami. Při provádění čerpání podzemní vody je nutné promyslet, jaký může mít změna vodního režimu vliv na okolní zástavbu.