Speciální technologie

Injektáž

S požadavkem na obnovu inženýrských sítí ve starší a historické zástavbě se začalo využívat kolektorů jako sdružených tras pro vedení inženýrských sítí. Klíčovou otázkou bylo vyřešení způsobu napojení jednotlivých domů na kolektor. Z této potřeby byla vyvinuta technologie vrtných přípojek z kolektoru až do napojovaného domu, která byla poprvé v praxi použita v České republice při výstavbě kolektoru v Českém Krumlově. Tato speciální technologie vrtání pro specifické geologické podmínky je chráněna dvěma průmyslovými vzory. Tuto technologii lze použít v geologickém prostředí štěrkopiskových překázkou není ani železobeton. Technologie zajišťuje provádět dovrchní vrty z ražených kolektorů bez jakéhokoliv nadvýrubu, umožnuje jejich přesné směrování, dokonalé vystrojení a zajíštění. Obdobou je způsob provádění mikrotunelů stím rozdíme, že se nejedná o vrty z kolektoru, ale o vrty z uměle vytvořených prostor (šachta, krátká štola). Vrty jsou vystrojeny podle potřeby vedení příslušné sítě.

Technologie provádění
Jedná se o cílené převážně dovrchní vrty s velkou přesností vyústění o průměru 100 až 440 mm chráněné ocelovou výpažnicí požadovaného průřezu zatahovanou za vrtací hlavu. Vrty jsou prováděny z kolektoru, šachtice nebo krátké štoly. Vrtné zařízení jsme schopni sestavit v prostoru 1,8 x 1,8 x 1,8 m. Dle požadavku jsou vrty zaústěny do cílového místa (komunikace – kopaná jímka, suterén nebo přízemí napojovaného objektu, kabelový kanál apod.) s možností přiblížení se ke stávajícím sítím až do 10 cm. Vypažený vrt se vystrojí požadovyným typem chráničky podle druhu ukládaného média. Výpažnice se postupně stahují a provádí se injektáž vzniklého mezikruží, která chráničku zajistí proti jakémukoliv posunu, zesiluje její odolnost proti deformaci a zaručí její vodotěsnost. Chránička je při vyústění i v kolektoru uzavřena speciálním víkem až do doby vlastního protažení příslušného potrubí či kabelů. Oba konce chráničky jsou geodeticky zaměřeny a do situace vyneseno jejich prostorové umístění, což umožňuje i postupné ukládání sítí v delším časovém horizontu při ponechání dožití sítí stávajících.

Vodní dílo Gabčíkovo

1) Cementová injektáž
Podstatou injektáže je nahrazení drobné frakce injektážní směsí v podloží plavební komory. Injektuje se předepsaným tlakem za účelem dosažení nových vlastností původního materiálu. Nejčastěji se jedná o zvýšení pevnosti, únosnosti a vodotěsnosti.

Cementová injektáž podloží plavební komory
Vlivem provozu plavební komory (tz.napouštění a vypouštění komor) dochází ke statickému a dynamickému zatěžování jednotlivých betonových bloků plavební komory.Tyto betonové bloky se dostávají do svislého posunu nad normové hodnoty.Byla porušena těsnost dilatačních spár a vlivem proudění vody došlo k degradaci podloží pod plavebními komorami. Ve štěrkovém podloží byla tato drobná frakce odplavena a tím se zvýšila stlačitelnost.Z těchto důvodů bylo potřebné tuto drobnou frakci doplnit, aby nedocházelo ke svislým posunům a k porušení těsnosti betonových bloků. Celá injektáž byla prováděna a kontrolována systémem Track.

2) Chemická injektáž
Účelem sanační chemické injektáže dilatačních spár je obnovit funkčnost těsnění.Nefunkčnost těsnění dilatačních spár způsobuje při provozu plavebních komor vyplavování drobných frakcí (štěrků, písků) z podloží a boku plavebních komor.Původní gumové těsnění bylo v určitých místech poškozeno a pomocí dvousložkové polyuretanové pryskyřicen byla tato schopnost těsnění dilatačních spár obnovena.

3) Betonové úpravy
a) Mechanické očištění

  • ošetření obnažené výztuže (mechanicky odstranit rez, nátěr proti korozi)
  • úprava povrchu původního betonu (tryskání vysokotlakým vodním paprskem 500 bar)

b) Penetrační nátěr pro lepší spojovací vlastnosti porušeného betonu a sanační malty
c) Betonáž a nátěr povrchu sanační malty cementovou krystalizací (cementová krystalizace je speciální roztok určený ke zpevnění, utěsnění a stabilizování ploch)
3.1) Betonové úpravy v kanálovém systému
3.2) Betonové úpravy nad kótou 103 n.m.
Speciální horolezecké práce na stěnách plavební komory
Betonáž porušených míst sanačních maltou

4) Vrtání pozorovací a měřící sondy